Án-niá ê Bãk-sái   母  之  淚  (全 一 卷)

 

B.S. Löa Jîn-seng tù       (牧師 賴仁聲著)

 這是根據賴永祥架藏影鈔本,由林俊育長老重新打字


Chü-sü

‹-chai ë hãp täi-ke ê bãk-chiu, kap l„-ek á bë? Chin sit-lé, góa s„ bõk-su, ˜-s„ Tù-chok-ka, iá ˜-s„ Siáu-soat ka; chóng-s„ bô lün tùi tó ch…t hong-b„n, góa lóng ü chhù-b„. ‹-kú s…p-hãk kiú put-sêng, siông-siông öe h¯ sòa hoan-t¡g h³ lâng chhiò. Chêng goá iä bat giãh-pit siá ch…t pún “Sek-èng Jî-tông sim-lí ê J…t-iäu hãk-häu kàu-siü-hoat”. Hit sî tit-tiõh chë-chë hó pêng-iú ài thãk, tì-kàu ü bë bô kàu;  ˜-kú ü lâng hiâm siu° chhim, s¯-í bô koh chhut-pán.

 Ta° chit pang üi-tiõh kúi-nä ê in-toa° chiü koh siá chit pún chheh.

  1. Üi ài k¯-bú kàu-höe ê höe-iú khah chìn-p¬ t„ Lô-má-j„. Chiong siáu-soat h³ in thãk. Tai-ke sòa õh bat-j„, khah bë ià-siän. (Góa bat chhut-pò lâi lün “Lô-má-j„ ê tiòng-tõk”. iä t„ chia lâi k¯-bú Lô-má-j„, ü chhin-chhiü° chü-siong mâu-tún; s…t-chäi bô. In-üi góa ˜-s„ hóan-tùi Lô-má-j„; s„ chàn-sêng. Chóng-s„ ˜-ài lâng b…t-täu t„ Lô-má-j„; Hàn-bûn iä tiõh tùi-tiöng ê ì-sù. S¯-í kiò lán tiõh chù-ì.

  2. Üi-tiõh ài k¯-bú höe-iú ê sìn-sim, kap phín-hëng.

  3. Üi-tiõh ài h³ chò Ki-tok kàu ka-têng khah läu-jiãt, h³ hü-lú kap sè-kiá° khah ü kang-gë. Chiü-s„ täi-ke thãk iú-ek ê k±-sü, bián-tit kóng êng-öe, á-s„ thia° bô l„-ek k¯, khòa° bô chèng-keng ê hì kap chheh.

  4. Göan chheng-liân ê lâm-lú, s¯ thià° e hia°-t„ chí-möai, iä beh tùi chia lâi tit-tiõh chë-chió ê bián-lë

Tùi chit kúi-nä häng, chiü göan chò hi-seng, giãh pit lâi siá chit pún.

Chit pún siáu-soat kî-s…t s„ 2 pún:

Ch…t-pún kiò chò:-

“An-niâ ê Bãk-sái”

Ch…t-pún kiò-chò:

“S…p-j„-kè ê kì-hö”.

 Góa pún ˜-ká° chhut-pán, s„ ü chë-chë hó pêng-iú thãk liáu chin chàn-sêng, kió góa tiõh chhut-pán. S¯-í kin-á-j…t chiah ë hiàn-chhut t„ lín ê b„n-chêng. Koh ch…t-häng, lín thãk chit pún chheh, ˜ thang bë kì-tit--ê, chiü-s„ Te° Khe-phòan Bõk-su. In-üi chit pún chheh tit-tiõh i ê kàu-chèng ê kang chë-chë; nä ˜ s„ án-ni, iû-gôan s„ tiä° kûi t„ pak-t¯ läi, se° bë chhut--lâi. S¯-í *choat[chok]-chiá hoa°-hí siá kúi-kù t„ chia kä töa-töa seh to-siä.

 

                                                                    Lâm-chú kàu-höe

                                                            Tù-chok chiá Löa Thih-iû°(賴鐵羊

                                                                    (Chheh-miâ Löa Jîn-seng)

                                                                    A.D. 191    4,17, sü.

Bõk-liõk
(Siöng-kòan) Án-niá ê Bãk-sái

 1. Pë-kiá° ê oan-ke

1

2. Phû-Iöng-chiá liû-tì chhut-hoat  

3

3. Pë°-chh£g ê Bãk-sái 

5

4. Bó-kiá° thî-khàu 

8

5. Hui-siông ê tiäu-cha 

11

6. Thi°-kong-tôa° ê chhiam-si

13

7. Hok-khì kàu m£g 

16

8. Peh gõeh 15 mê 

19

9. Chhe°-kông tân ê hóe-chhia-té

23

10. Kòe-kè iãh ê chî°-siu°-á  

27

11. Pài-2 ë-p³ ê kî-tó-höe

31

12. Tô-ka° 

34

13. Th²-häm tiong ê kòai-lâng

39

14. L6 peh-á lâi khòa° pë°

41

15. Hün tó t„ hô-pi° 

45

16. Sí-hêng soan-kò 

50

17. Kok-bó ê se°-j…t 

54

18. Thôan-ôan 

55

(Hä-kòan) S…p-j„-kè ê kì-hö

1. Kiu3-chu2-tan3 hit me5

 59

2. ChheN-hoan pio-a2 

 62

3. Hong2-bun7 

 66

4. Chhou-loan5

 70

5. Sip8-ji7-ke3 

 73

6. Thau khoaN3 sin-niu5 

 77

7. Kiong5-toat8 

 80

8. To5-thoat 

 84

9. Jip8 Lo5-bang7

 87

10. Khou2-poe 

 91

11. Chham2-siong7 ka-chham2

 92

12. Lian5-hoe ti5 e5 su7-kiaN7

 95

13. Siong7-hai2 e5 u5-sim2

 98

14. Ui5-gian5-su 

101

15. Kong-phoaN3  (te7-it) 

104

16. Kong-phoaN3 (te7-2) 

107

17. Kiu3-chheN  

112

18. HoaN-hi2 e5 bak8-sai2 

115