疼 tõh 是 tī 別人 ê 身上 看 tiõh 家己 ê 責任

 

 首頁/  English / Japanese Entries/ 本土信徒 / 史話 / 家論述 / 宣教師 / 外國神父修女 / 原住民 日人列傳 / 賴永祥著作 馬偕周邊 / PCT/  劉家雜錄

林俊育撰 《新使者雜誌》 168期 2019年 3月10 日 p.44-46 母語葡萄園 Attachments area  

真歡喜「大好文化」胡芳芳小姐為雙連教會ê視障關懷基金會20周年出版《閃閃發光ê烏暗世界》,有夠用心訪談kah編輯。訪談ê時,我有請訪談團隊kā初稿hō͘ 我巡看,有無適當ê用詞造成對盲朋友ê傷害á無?In應好,m̄-koh結果in無án-ne做;我約略讀一遍,其中無啥物大問題。總是,內容有受訪談ê人無詳細說明,soah kah實情有小khóa出入。
Tī 047頁,陳(文欽)牧師講:「M̄-koh,盲朋友因為看bē-tio̍h,無辦法使用一般人ê文字來閱讀聖經,端賴林(俊育)長老運用『個人資源』來完成點字聖經ê『翻譯』,也錄製有聲冊,hō͘盲朋友ē-tàng有適當ê管道來認bat上帝ê話,hō͘ in ê信仰kah靈性得tio̍h不斷成長。」
陳牧師講ê「個人資源」kah事實有真大ê出入。事實上是我祈求上帝「引chhōa帶領」,kho͘ 一陣同受事工意義感動ê朋友,來加入事工ê工作團隊,是上帝ê資源,絕對m̄是我ê個人資源。
點字聖經是「對應翻寫」,m̄是翻譯。像講《巴克禮白話字聖經》點字版,是kā白話字聖經用對應ê白話字翻寫做點字而已,盲朋友讀起來kah明眼字ê白話字聖經100%仝款。Chit-ê白話字點字系統是甘為霖牧師tùi廈門引進來台灣,thang hō͘ 盲朋友ē-tàng kah明眼人仝款受教育。Chit-ê點字系統是法國ê盲人Louis Braille tī 1824年創立,利益全世界ê盲人教育;各種教材lóng ē-tàng使用hit「六點」無仝ê組合來表示;台語有台語ê系統,英語有英語ê系統;文字有文字ê系統,音樂有音樂ê系統,數學有數學ê系統,科學有科學ê系統,互相ê定義分kah清清楚楚。盲朋友學ē曉各種點字系統,to̍h ē-tàng kah明眼人仝款受各種教育。
上帝知影人類ê能力有限,koh透過電腦科技來處理點字系統,hō͘ 盲朋友koh khah方便受教育,chit-má四界lóng看ē-tio̍h盲朋友teh使用電腦來讀冊kah吸收資訊。Chiah-ê lóng kan-taⁿ有中文ê介面,台文to̍h無可能。
雙連教會盲人事工開始to̍h有盲人吳月雲幹事準備點字週報,有人為她報讀hit禮拜ê聖經kah聖詩歌詞。吳幹事tio̍h癌蒙主恩召了後,m̄知什麼原因,soah無人beh為新ê許梅芳幹事報讀,她只好就便下載中文聖經來做點字週報。
我回台去雙連教會禮拜lóng坐kah盲朋友做伙。約十年前,陳東華來kā我講:台頂讀台語聖經,週報摸中華民國語聖經,感覺真gāi-gio̍h。我知盲朋友需要週報用台語聖經,「疼to̍h是tī別人ê身上看tio̍h家己ê責任」隨時koh浮起來我ê腦海,我mā想tio̍h信望愛網站ē-tàng提供「台語點字網站」ê平台。我就招蔡哲民教授來架設「台語點字」網站,提供盲朋友聖經、聖詩kah靈修ê資料,伊一聲to̍h答應。
提供「台語點字定義」kah資訊是我ê責任,我需要盲朋友tàu腳手來「定義」kah測試,需要費用約略30萬。我kah朱錫東牧師(hit時是雙連教會ê傳道)談起chit項tāi-chì,伊講ē-sái向長執會提出計畫來申請補助。楊錦鐘執事講伊有向陳文欽(hit時是主任牧師)報告,ài我去kā陳牧師說明詳細情形;陳牧師mā感覺有需要,講伊隔tńg工ē tī長執會直接提案,我講ē tī網站記明「雙連教會支援架設」。M̄-koh,我隔tńg工接tio̍h楊執事ê電話講陳牧師kā伊講無beh tī長執會提案。這ē-sái講是「食西瓜半暝反症」,我只好轉向「普立爾基金會」募款;劉秀麗董事長講beh奉獻20萬,免tī網站記明奉獻者。我有招「無障礙科技發展協會」來合作,in向教育部申請tio̍h 5萬補助;就án-ne進行約一年chiah完成「思羅安信望愛」(http://sloan.fhl.net)ê台語點字網站。
講tio̍h「錄製有聲冊」,he是無ài出名ê何姊妹kā《巴克禮白話字聖經》新舊約錄音成做「讀經機」;我感覺「有聲聖經」對盲朋友ê幫贊真大,就請工讀生kā錄音ê mp3檔案照聖經節切做各節ê檔案,掛tī ta̍k節經文ê後壁,hō͘盲朋友thang好勢讀經。「有聲聖經」對明眼人mā是有幫贊,就án-ne,《巴克禮白話字聖經》ta̍k節後壁有「讀經」ê按鈕,明眼人mā thang chhi̍h來聽。
Koh一个是《現代中文譯本聖經》ê點字版。Hit當時有《和合本聖經》點字版,kan-taⁿ ē-tàng印紙本,體積龐大,真無方便。1980年出版《現代中文譯本聖經》,盲朋友to̍h一直ǹg望有點字版;賴俊明牧師上任台灣聖經公會總幹事了後有託我進行chit-ê大工事。Hit當時淡江大學盲生資源教室ê洪錫銘教官團隊開發「金點一號」點字視窗,ē-tàng透過電腦kā中文翻譯做點字,kan-taⁿ三片磁碟片to̍h有新舊約全書,thang hō͘ 盲朋友來讀kui本聖經。我kā台灣聖經公會討文字電子檔案,經過chiok久chiah hō͘ 我「排版亂碼」滿四界ê檔案。我整理檔案ê時tio̍h紙本kah視窗對照,hō͘ 我有機會讀兩遍聖經,koh意外做校對ê工作,ē-tàng kah駱維仁博士熟sāi,伊koh成做我進行《全民台語聖經》ê指導。因為台語點字網站平台已經架設好勢,《全民台語聖經》mā to̍h真簡單上網hō͘ 盲朋友thang讀。感謝主!O-ló主!
以上簡單說明我kah點字聖經(《現代中文譯本》、《巴克禮白話字聖經》kah《全民台語聖經》)ê因緣,ǹg望大家ē-tàng khah清楚陳文欽牧師所描述ê意思,mā ǹg望khah chē人來關心盲人事工。  

 首頁Home/ 本土信徒總檔 / 教會史話總 / 宣教師人物總檔 / 外國神父修女列傳 / 日人列傳總檔 / 原住民信徒 /  諸家論述