THE STORY OF DR. CHANG CHI-LANG

 

 首頁/  English / Japanese Entries/ 本土信徒 / 史話 / 家論述 / 宣教師 / 外國神父修女 / 原住民 日人列傳 / 賴永祥著作 馬偕周邊 / PCT/  劉家雜錄

張七郎醫師的故事 Taiwan Church News. Occasional Bulletin, V.9, no.3 March 1992, p.12-14
Chang Chi-lang , aka Tiun Chhit-long 張七郎 in Taiwanese), 1888-1947.  

 

 

 

 首頁Home/ 本土信徒總檔 / 教會史話總 / 宣教師人物總檔 / 外國神父修女列傳 / 日人列傳總檔 / 原住民信徒 /  諸家論述