讀「吳守禮先生紀念專輯」ê感觸

首頁Home | 諸家論述總檔 |翁佳音曾宗盛 | 徐謙信 | 夏文學 | 江玉玲 | 郭東榮 | 郭正昭 | 李加恩 | 林昌華 | 林俊育 | 林暢有 | 盧俊義 | 阮宗興 | 王昭文 | 王成 | 蘇慶輝 | 謝大立 陳俊宏 |鄭仰恩| 張德麟 | 張德謙 |張妙娟

 

林俊育 Lîm Chùn-iõk   

                                《台灣文學評論》第6卷第4 200610月   


 踏話頭

《台灣文學評論》Vol.6, No.2有「吳守禮先生紀念專輯」,雖然因為時間倉促無有大篇幅ê長篇大論,卻也ë-tàng了解吳守禮教授對台語ê研究kap貢獻,我也一篇一篇伊讀完,讀了有真chë感觸,伊治學ê精神也值得我來學習。

2001年起,我受tiõh哈佛大學台語教授李勤岸博士ê牽教,一腳踏入台語文運動chit條路。因為我ê起步有khah慢,為tiõh boeh jiok-tiõh台語文運動ê腳步,我四界拜訪專家去請教大師。Kap我仝教會ê賴永祥長老便是我ê指導教授,伊一開始就我講,若boeh研究台語tiõh-ài去請教吳守禮教授,伊koh熱心替我寫phoe引荐,我有機會拜見大師,我感覺真榮幸。

 拜訪吳大師

  2003年四月,我kap往年仝款t¡g去台灣põeh墓,趁機會去拜訪吳大師。Khà電話ê時,伊講真歡迎,我想是有賴永祥長老引荐ê關係。Hit時伊已經常常tiõh去病院洗腎,伊安排伊無去病院ê時間叫我去。

  我照約定ê時間去伊t„木柵ê khiä家拜訪,由伊ê cha-b¯-kiá°吳昭婉女士開門引chhöa我入去客廳坐。吳大師ùi房間出來,雖然老邁行動khah慢鈍,卻也滿面笑容來迎接我。Hit時伊tiõh第一屆「總統文化獎」,伊真歡喜送我「全記錄」êkap DVD。吳大師謙卑講he是「意外ê殊榮」,我kä hit本小khóa讀一下,伊六十年久努力ê成就,chit-ê獎頒伊是應該ê lah

  吳大師真幽默講Lín讀國語lóng人騙去,hiah-êlín講國語êlóngteh講國語。」伊ê意思是講,推sak國語政策ê國民黨政府官員lóng講家己ê方言,無boeh學講國語。想起來tõh有影leh,蔣介石ê元旦文告我lóng聽無,tãk-pái lóng-tiõh看報紙chiah知影伊teh講啥。

  hit時當teh翻譯《台日大辭典》,tú-tiõhchë現代《日中辭典》查無ê詞,像講台語「做阿官」=「陰間になるtõh sa無寮á門,請教受過日本教育ê前輩,mä lóng無清楚伊ê意思。我借chit-ê機會來請教吳大師,伊無馬上回答,看伊tiäm-tiäm起身行入去房間,過一時á,手thçh《辭苑》,沿路péng沿路行出來,來到我面前「陰間になるê所在我看,原來是指「t„烏暗中做見笑事(täi)ê cha-p¬人」=「午夜牛郎」。

  Án-nechiah了解1932年出版ê《台日大辭典》需要用古典ê辭典,但boeh買古早ê辭典無hiah簡單。我想講伊借來影印,吳大師一聲tõh答應,吳昭婉女士有提醒我bë-sái拆開裝訂,我伊保證拆開。但影印店講無拆開bë-tàng影印,我只好原裝寄還吳大師。hit當時認識台灣ê日本kiá°婿台語學家多田惠先生,就託伊買《辭苑》,結果是伊去舊冊店買來送我,án-ne幫贊我完成《台日大辭典》ê翻譯,ë-sái講是得tiõh吳大師ê指導。

  我有請教吳大師伊ê研究thàiboeh用羅馬字來寫冊,thang透過電腦來h³ khah-chë人讀,mä khah方便出版。伊講國語華語都用ㄅㄆㄇ,「台語方音符號」用ㄅㄆㄇ系統加kóa華語無ê音標是官方制訂ê;吳昭婉女士koh強調講用「台語方音符號」chiah ë-tàng發出標準ê台語。我講「台語方音符號」無方便外國人學習,吳昭婉女士講有一個法國人學kah真好勢。

吳大師kap《廈門音新字典》

  賴永祥教授ê「談先輩吳守禮仙」文中有講,吳大師識(bat)ABC koh會曉辨認台語七聲發音法,伊真緊就tùi教會主日學學會曉白話字。教會ê康傳道就借伊羅馬字ê《廈門音新字典》,伊也真緊就漢字音kap羅馬字拼音對照起來。伊就託康傳道買一本《廈門音新字典》,tùi hit時起伊就用chit本字典來決定漢字ê台語讀音。

  楊秀芳教授ê「敬悼吳守禮教授」文中有提起,吳教授送伊一本《廈門音新字典》,àitùi chia入門來確實掌握台語ê系統。Án-ne看起來,吳大師是指導伊ê學生使用羅馬字ê《廈門音新字��》,˜知什麼原因致使吳大師堅持使用「台語方音符號」而無boeh使用羅馬字?

堅持「台語方音符號」ê代價

  Tùi蔡章豪ê「我ê外公kap母語研究」文中,thang看出堅持「台語方音符號」所付出ê代價實在有夠大。ㄅㄆㄇ系統全世界kan-ta台灣teh使用,現代電腦科技是ABC ê世界;華語注音37個符號使用電腦都有真chë窒礙,何況是63個符號ê「台語方音符號」,其困難度增加幾倍。蔡章豪ê用心kap精神實在令人欽佩,伊講「只有阮阿公ê著作使用伊台語方音符號。」伊若了解電腦科技ê實況,說服in阿公改用《廈門音新字典》ê系統,in阿公ê研究著作早tõh普遍流傳開來,利益咱母語ê研究kap推展。

  姚榮松教授ê「論吳從宜守禮教授ê閩南語漢字學」,也提起「以後會曉使用chit套台語方音符號ê少,因此,種種ê發展恐驚對吳老著作ê流傳lóng是不利ê。」我頂年有機會認識吳昭新醫師,伊有chhöa我去in-tau,h³我看伊ê「台語天地-吳守禮教授網站」,伊繼續父志來用「台語方音符號」推廣台語ê精神可佳。我伊講「令尊ê研究著作非常偉大,你若同意,我願意「台語方音符號」翻寫做羅馬字,thang h³ koh-khah chë人來得tiõh利益。」伊講這tõh需要徵求吳昭婉女士ê同意,了後我家己無閒,就無koh去進行chit件事,¢g望有一工ë-tàng來實現chit-ê願望。

  我感覺文獻若ë-tàng方便現代人來使用,伊ê價值就會高。我將《台日大辭典》台語使用日本假名符號翻譯做羅馬字台語kap漢羅台語說明,並上網http://taigi.fhl.net)hou7需要êthang用,有人講he是「功德無量」利益chë-chë人。我有將全羅馬字ê《紅皮聖經》kap巴克禮譯本《聖經》翻寫做漢羅並上網,thang h³受華語教育ê台灣人來方便讀。

台灣文學館有將白話字ê「台灣教會府城報」文獻翻寫做漢羅台語,來方便khah-chë人使用。所以我想,將吳守禮教授ê「台語方音符號」著作翻寫做羅馬字台語,有伊ê可行性kap需要性。