吳萬成KAH伊Ê 信仰(吳月娥)

 

 首頁/  English / Japanese Entries/ 本土信徒 / 史話 / 家論述 / 宣教師 / 外國神父修女 / 原住民 日人列傳 / 賴永祥著作 馬偕周邊 / PCT/  劉家雜錄

吳月娥著 林俊育譯自 吳月娥著《ある台灣人女性の自分史》 東京芙蓉書房 1999年2月出版 第1章(4)及(5),將日文譯為漢羅台語文。
吳萬成(1881-1957)是頭圍長老教會首位長老。著者吳月娥 (1921-2013,夫婿是許嘉代醫師) 是吳萬成長男吳來發的長女。

4)阿公吳萬成 kah 基督教信仰
阮阿公吳萬成 tī 1881 年出世 tī 宜蘭郡頭圍庄ê sàn-chhiah 家庭,排行次男, 伊9歲,阿兄吳萬添 11 歲 ê 時,雙親過往。
當時 tī 台灣 teh 流行收養養女 thang 嫁 hō ka-kī ê kián ê風俗。阮阿祖有 teh 考慮兩个 kián ê未來,tī 往生 chìn 前收養兩个養女;一位是萬添ê配偶,名叫游阿鳳,一位是萬成ê配偶,名叫李阿泉。In kan-tan 五 六歲 toh 被收養入門來做細 kián ê 新婦 á。因為養父母連續死亡,chit 兩个 kián 一定直到 in 長大而且有能力 飼 bó,chiah tńg 來到 in 故鄉ê厝,。
阿兄萬添 11 歲 ê 時,去 tī 街 á ê一間雜貨á店工作,得到一 kóa 米飯來養飼 伊ê小弟。阿兄疼伊ê小弟,小弟尊敬伊ê阿兄。Chit-ê美好ê兄弟疼支持阮 kui 个 家庭。 萬成16歲HIT年發生一項事件,伊HŌ͘土匪掠去山頂,當時的中國 ē-sái 講是無政府狀態。被要求勒索50日幣贖金ê阿兄萬添,為 tioh 伊ê小弟,四界 走 chông, m-koh 卻無法度 chông 到50日幣。Tú-tioh 麻煩ê萬添 kā 雜貨 á 店 ê 頭家拜託,講:「我 kā 你工作兩年,免薪水,請借我50日幣。」真無簡單 chiah chông-tioh 贖金。Hông 掠去土匪窟 ê 萬成,伊雙手ê大頭 bú kah 雙腳 ê 大頭 bú hông 縛 tiâu-.leh,吊 tī 天 pông 頂面,實在有夠恐怖,m-koh tī 伊 ê 阿兄ê拚命努力之下, chiah ē-tàng 孜全釋放。
後來,萬成 mā 去做肉店 ê gín-á 工, tī 20 歲ê時成做魚販á。當萬添 mā 開 始 tī 市場賣豬肉ê時,生活差不多穩定 ā,兩人 chiah kā 故鄉 ê阿鳳 kah 阿泉叫來, tī hit 年ê 農曆新年結婚。李阿泉 16 歲,游阿鳳 17 歲。阿泉 tī 隔 tog 年生阮老父, m-koh,阿鳳有娠無 chē,kan-tan tī 五 六年後生一个 cha-bó͘ kián。後來,阿泉所生ê kián 中間兩个(金枝 kap 金水),tī 戶籍登記做吳萬添ê大 kián kah 二 kián。
吳萬成 ê 聲音真 súi,tī 娛樂場所真少ê hit 當時,傳統ê中國音樂鼓吹、大鼓、長笛 kah 絃 á合奏所謂 ê漢樂比賽,伊一定參加,而且 tī 街 á 遊行。樂隊中間有一个聲音真好ê人,tī 遊行中一直唱歌,唱歌ê人是 toh 是阮阿公吳萬成。伊時纔30歲,伊做魚販經過經過頭圍公學校附近ê時,榕樹蔭下 kha 聚集真 chē 人。Tī 中心 ê 所在,一个紅頭毛ê外國人 teh phah 拚講話,萬成 mā 好奇心行óa 來。「親愛ê朋友,今á日阮帶來à好消息 hō lín;我來 kā lín 紹介一位創造天 kah 地,而且創造咱人類ê上帝。上帝講:『阮照阮 ê 形像創作人類,來治理海洋中ê 魚、天頂ê飛鳥、cheng-sen、地 chiūn 所有ê野獸以及地 chiūn 所有ê生物。』上帝 照 ka-kī ê形像創造人,toh 是照上帝ê形像創造男 kah 女,koh 祝福 in 講:『Tioh 生湠真 chē,充滿 tī 地上,來贏過一切,mā tioh 治理海裡 ê魚、天頂 ê鳥 kah 地 上一切會振動 ê活物。』上帝用土粉照上帝ê靈造人形像,人 ē-tàng 有 chiah-ê靈魂,而且 ē-tàng 控制任何動物。上帝 toh 是疼,chiah-nih 疼世間人,甚至 kā 祂ê 獨生 kián 賤 hō世間人,這是因為所有亯祂ê人 lóng ē 得永生,bē 滅亡。」
吳萬成對伊從來 m-bat 聽講過ê「創造咱人類ê上帝」,kah-ná hō雷公摃 tioh, 大驚一 tiô。咱台灣人到 tan 為止一直 teh 祭拜ê神靈,kám m是 hiah-ê 以前 ê 偉人?....Ǹg 望聽 koh khah 詳細,soah 會了後,萬成決定 beh 求教。
Hit-ê紅頭毛ê外國人是一位牙醫,伊是 1866 年 tùi 加拿大一个人來傳 教,叫做是馬偕博士(偕叡理)。伊 tùi 台灣北部ê淡水 chiūn 陸,而且用 chia 做基點開始傳 福音,tī 淡水建立神學校、中學 kah 女學校。淡水女學校 mā 是我ê母校,台灣現任總統李登輝先生 mā 淡水中學出身。馬偕醫生 mā tī 台北市開設一間病院,toh 是 chit-má ê馬偕病院。馬偕博士致力 tī 台灣ê基督教傳教,kah 一位五股坑(原文淡水)cha-bó͘ gín-á結婚。我 teh 讀淡水女學院ê時,淡水中學ê校長 toh 是馬偕博士ê大 kián (偕叡廉)
阮阿公一定是充滿上帝ê聖神,受 tioh in ê 教示感動,就 án-ne 進入信仰 ê 追 求。Tioh 算受 tioh 伊 siōng 敬疼ê阿兄反對,chit 種宗教信仰 toh 是 bē 搖 choah。 準講生涯中 kah 四 kho 圍 ê 人作戰, mā 是一直盡力做上帝ê忠實奴僕。
萬成 37 歲ê時,伊 kah 阿兄萬添聯手 tī 頭圍庄車站前購買土地,而且貣造三 棟厝孛。萬添 tī khah 對面 ê 所在買一塊 koh khah 大ê土地,而且開設一間建材商店。兄弟兩人就 án-ne 分開 tòa;三間厝孛中間ê兩間屬 tī 萬成,一間厝孛屬 tī 伊ê阿兄萬添。中央 hit 間厝孛提供做頭圍基督教 ê 禮拜堂;我 tùi 三 四歲 toh 開始讀主日學,toh 是 chit 間禮拜堂。
進入宗教信仰 chìn 前,萬成為伊ê kián 號名,ǹg 望 in 將來 ē-tàng 成做一个好額人。大 kián 號做來發, 二 kián 號做金隆, 三 kián 號做金枝,四 kián 號做金水, 五 kián 號做金福; 長女號做金鸞(出世後無 gōa 久 toh hông 做養女,m-koh 收養父母真 sàn-chhiah, tī 14 歲ê時 beh kā 她 koh 一 pái 賣 hō 別人,所以,阮阿 公阿媽 kā 她買 tńg 來)。六 kián 號做天賜, 伊比我大一歲,m-koh,伊是阮阿叔。 Hit 時,阮阿公已經入教,伊想講 kián 兒是上帝賞賜ê禮物,所以 kā 伊號做天賜; 七 kián mā 號做天來。續落來是一个 cha-bó kián 號做仁愛,想 beh hō 她成做一个 有溫柔 koh 有疼心 ê cha-bó人。Siōng 尾屘 á-kián 號做天寶。吳天賜kah 天寶成做牧師,kā in ê一生奉獻 hō 上帝,tī 各地建立教會,為上帝ê教示 teh 奮鬥。
吳萬成是頭圍基督教會ê頭一任長老,伊對福音佈道非常熱心,邀請 gâu 講道理 ê 牧師來開佈道會。Tùi 阮細漢ê時 toh 跟 tòe phah tùi 台北買 tog 來ê大鼓ê 阿公ê kha 脊 phian,seh 街大聲 hoah 講:「來亯耶穌,來亯耶穌,chit-má 來亯耶 穌,chit-má 來亯耶穌,chit-má 來亯耶穌。」招人來參加佈道會。
阮阿公是一位模範基督徒,伊無 pok 薰,kan-tan tī 暗時有 tang 時á tī 厝裡 lim 淡薄 á酒,從來 m-bat 醉過。伊 ê 個性冷靜,我 m-bat 看過伊面紅 kòng-kòng ê 受氣。顛倒是阮阿媽真 ài 受氣,有時 ē 食掉她ê新 pū kah 阿公。M-koh,阿公從 來 m-bat kah 她對 chhiâng, mā bē 恬恬 tùi 阿媽 ê 面前雄狂行走。
阮阿公是一个公認ê好聲音,親像以前所述,伊是台灣樂團ê歌手,m-koh, 成做基督徒了後 toh 辭掉 hit-ê 職務。Thang tī 四 五間厝 hit pêng 聽 tioh 伊 tak 禮拜 tī 聖歌隊唱歌ê歌聲, m-koh kah 人交談時ê聲音確實真溫和。伊受 tioh 頭圍庄人人ê尊敬,當選做頭圍庄第七區 ê 保正(區長),mā 擔任庄 ê 調解委員。
阮阿公70歲ê時患大腸癌,看台北接受手術。因為癌細胞已經擴散, 醫生甚至無法度 kā 開刀 ê 孔嘴 thīn 好勢, 醫生講:「Chhun 無三工 ê 命,緊辦退院。」 Τńg 到厝ê時,阮翁嘉代真輕手 kā 孔嘴 thīn 合,tak 工 lóng 真注意 kā 伊治療。Tī 阿公本身堅強ê宗教信仰ê幫贊之下,伊漸漸康復,而且體重增加,ē-tàng 做 ka-kī ê tāi-chì,甚至 ē-tàng kha 脊 phian phāin 一百斤 ê 白米。伊 kah-ná 奇蹟康復了後, tī 續落來ê五年中間,全力投入各地傳福音,歡歡喜喜過日子。
5)阿公 ê 別世
阮阿吳萬成 76 歲 ê時,舊病再發,蒙主恩召。臨終 ê時,面 ǹg 阮全家,叫 阮做伙合唱聖詩 284→278 首第1節:上帝原本是牧者,賞賜 tak 項夠額,青翠 草埔 hō我 thang khiā,溪水清淨來食。
O-ló ê歌聲突破烏 mà-mà ê夜空,迴盪 tī 天堂。上帝忠實 ê奴僕—阮阿公 ê 靈魂 hō歌聲靜靜送到上帝 ê 身邊。這是何等偉大 ê 嚴肅 ê臨終場面!
阿公,你是 gōa-nih 偉大 ê宗教典範! 你永遠是阮做後代 ê驕傲。我祈禱上 帝 ê引 chhōa 永水久 kah 阮同在。
身材 koân 大,生做好看,kiám-chhái 有真 chē cha-bó gín-á teh 意愛,m-koh,阮 阿公是一个聖人君子,一生愛 m是美人ê阿媽,而且創建一个有十个 kián 兒ê家 庭。 Hit  

 首頁Home/ 本土信徒總檔 / 教會史話總 / 宣教師人物總檔 / 外國神父修女列傳 / 日人列傳總檔 / 原住民信徒 /  諸家論述