賴永祥長老史料庫 Elder John Lai's Archives

看見人ê需要──談《全民台語聖經》ê緣起

陳鳳翔 (信望愛資訊文化藝術基金會)撰 《新使者雜誌》 152 期 2016年2月10日 p.69-71 母語葡萄園。

※需要一本人人讀有ê聖經
Tī真chē人ê認知中,「翻譯聖經」是只有聖經學者chiah ē-tàng做ê事。M̄-koh回顧聖經翻譯史,bē少時chūn是因應需要來產生。真chē宣教士來到異鄉異地異文化,面對傳福音ê需要,手上koh無當地人thang家己閱讀ê聖經,tio̍h án怎chiah好?Tī chit-ê時chūn,宣教士就tio̍h暗時關起門來拚暝工,kā家己ê母語聖經一個字koh一個字來翻譯做當地人語言所寫ê聖經。
上帝使用聖經學者來從事chit項神聖ê事工,是近一百年(甚至無到)ê事。M̄-koh tī chiah-ê已經有印刷術、有聖經學者ê年代,為何會有chit本m̄是由聖經學者帶頭翻譯ê聖經《全民台語聖經》?答案mā是因應需要!
林俊育長老,伊lóng是一個「看見人ê需要」ê人。面對台灣長老教會全體會眾可憐kah只有1933年出版ê英國宣教師巴克禮牧師翻譯ê台語聖經—《巴克禮白話字聖經》ê困境,伊kah從事台北市雙連教會ê盲人事工仝款,感覺實在迫切需要一本「人人讀有koh愛讀ê台語聖經」。
※《巴克禮聖經》是廈門音
因為《巴克禮白話字聖經》ê台語是廈門音,m̄是咱現在一般人teh使用ê台語普遍腔(以高雄市為中心ê中南部腔)。講tio̍h chia,hō͘我離題一下。我結婚ê時chūn,我真chē親友lóng會曉講台語,in lóng m̄是基督徒,in為tio̍h beh參加我ê婚禮á第一pái行入教堂。In坐tī台下,大家tio̍h驚kah目睭金金teh聽基督徒講另外一種台語。並且《巴克禮白話字聖經》是羅馬字,全部lóng是羅馬字母ê拼音。Tio̍h學過chit種拼音法(又稱白話字),chiah ē-tàng閱讀。除了《巴克禮白話字聖經》之外,只chhun另外一種選擇,he就是1996年出版ê《台語漢字本聖經》。Á chit-ê本台語聖經ê siōng起初,mā並m̄是出tī聖經學者。是兩位長老—李英長老kah林恩魁長老,in不約而同受tio̍h上帝ê感動,家己根據《巴克禮白話字聖經》翻寫做漢字。後來台灣聖經公會接手,chhōe台語專家協助整合來完成chit本聖經。M̄-koh chit本聖經,只是tī文字上做處理—白話字改做漢字,並無聖經學者帶入siōng新ê學術成果根據聖經原文重譯。Tī使用上,漢字無法度代表真chē台語發音,所以tio̍h造新字。Chiah-ê奇怪ê新漢字,閱讀者koh tio̍h學習。即使學會曉hiah-ê奇怪ê漢字,讀起來mā是gāi-gio̍h gāi-gio̍h,到底he iáu是廈門話。
※台語信望愛kā其它聖經事工
Mā就是講,chit 80年內,台語基督徒只有chit兩本台語聖經thang用。Hit-ê lóng是「看見人ê需要」ê林俊育,就koh-khah án怎都看bē落�����。上帝帶領伊tī十年前(2005年)kah我聯繫。伊有siōng重����ê���������語辭庫,tjm有siōng重要ê網路程式技術。短短三個月,雙方合作之下就做出了台語信望愛網���� http://taigi.fhl.net。
林俊育kah tjm先完成真chē線頂台語工具:如「��語摘譯台日大辭典」、「台語UNICODE轉碼工具」、「漢羅轉換工具」、「華台轉換工具」、「信望愛台語客語輸入法」…。Kā基礎先phah好。續落來著��進行聖經ê事工,kā《巴克禮白話字聖經》透過程式轉做《巴克禮漢羅版》。這對�����chit種bat英文,m̄-koh無上過正統白話字課程ê人,就真好用。看m̄-bat�����������羅》m̄-koh ē-tàng看會bat《漢羅》。《紅皮聖經》mā透過電腦技��tùi《全羅》轉成《漢羅》。閱讀者ê目睭就被phah開!Koh再以《巴克禮白話字聖經》做底本,挑出真chē古早時台語m̄-koh現代m̄是普遍腔台語,kā���換做現代人慣用ê台語,大�����修改,完成�����《巴���������禮普世版聖經》��
一般人���能就做到chia就收工。M̄-thang bē記得,林俊育是hit種「ài做,就beh做到專業」ê脾氣。�������知影《巴克禮普世版聖經》siōng大ê問題是並無聖經學者帶入siōng新ê研��成果。就án-ne�����伊koh去chhōe聖經學者,蕭清芬博士、郭得列博��…等人(有kóa聖經學者要求匿名),並且招集網民同齊來參與翻寫做現代普�������台語,咱就án-ne有《全民台語聖經》thang讀。
※《全民台語聖經》ê特色
《全民台語聖經》iáu是以《巴克禮白話字聖經》為底本。其譯法是改採「功能對等」。基本上聖經翻譯分做功能對等(funtional equivalence)kah形式對等(formal equivalence)。早期ê聖經翻譯多採用「形式對等」原則,強調譯入語盡量kah原文ê對應字句kah詞序相對應,m̄-koh當譯入語kah原文語言ê差異khah大,án-ne譯文就變kah生硬koh含糊。後來聖經學者奈達(Dr. Eugene A. Nida),伊推動另外一種翻譯方法—「功能對等」,只要譯入語ē-tàng表達原文意思ê信息,譯入語便thang自由調動詞序。
《全民台語聖經》koh kā原文直接以台語發音。以前,台語聖經ê人名kah地名ê讀法,其實是tùi華語漢字來讀出台語漢字音。所以,án-ne會造成二次發音ê怪現象。以「亞伯拉罕」為例。希臘文是Ἀβραὰμ,中文翻譯做亞伯拉罕,音已經無真一致。然後koh再tùi亞伯拉罕唸做台語,koh再變一pái,距離原來ê希臘文發音koh khah遠。Á《全民台語》希望糾正chit種讀法,beh直接tùi聖經原文以台語發音。
當然,「耶穌」ê發音mā是tńg來到希臘文Ἰησοῦ。《全民台語》ê耶穌無koh唸做“ Iâ-so͘”,卻是唸做“ I-é-su”。Mā就是講,台語基督徒thang閱讀直接koh khah接近原文發音ê台語聖經,á m̄是建造tī中文漢字聖經上ê台語聖經。無koh再是二等國民。
《全民台語聖經》先有網路版:http://ctb.fhl.net,林俊育mā考慮tio̍h非網路族群ê使用者,所以經由賴永祥長老提議加上蕭清芬牧師附議,tī 2014年11月1日tī台南神學院頌音堂成立「全民台語聖經協會」。該協會tī今年五月出版《新約附詩篇、箴言》漢羅版kah白話字版,koh tī十月出版《全民台語漢羅》新舊約全冊。
2015/10/24,我代表信望愛資訊文化藝術基金會參加《全民台語聖經》ê感恩禮拜。有人提起,「這是一本全民lóng thang參與翻譯ê聖經譯本,歡迎大家閱讀《全民台語聖經》了後,若有任何建議á是意見lóng thang e-mail來協會,thang hō͘chit本聖經ē-tàng一直不斷更新落去。」台下ê我,chit段話聽tī心內,真是充滿感動kah贊同。因為聖經ê翻譯,本來就是應該跟tòe語言ê演變,為tio̍h新一代ê語言使用習慣來繼續無停更新落去。
《全民台語聖經》是「全民台語聖經協會」ê出版品,信望愛資訊文化藝術基金會只協助其網路技術,文中提起ê幾個台語譯本,信望愛聖經網站頂面lóng有。對chiah-ê台語譯本有建議ê人,請e-mail到ctbascn@gmail.com,thang hō͘《全民台語聖經》成做「人人讀有koh愛讀ê聖經」。

此網站由李秀卿女士撰寫程式建置並義務作維護。��果您對本網站有任何建議或指正之處,請 聯絡我們。謝謝!

Copyright (C) 2007 年1月 [賴永祥長老史料庫 ]
修訂日期: 2016 年 03 月 02 日