ti VUVU katua Vatu katua ngiaw 公公,狗和貓:懷約翰傳記 目錄

 

頁Home /本土信徒 / 日人列傳 /宣教師 / 洋神父 / 原住民 / A / B / C / D / E / F / G /  H / I-J / K /  L /  M  / N-O / P-Q / R / S / /  V / W  

 

蔡依珊撰《ti VUVU katua Vatu katua ngiaw 公公,狗和貓:懷約翰傳記》台灣教會公報社 2016年10月初版。
推薦序 他對著萬人為祂作見證 胡忠銘╱6
推薦序 奉獻黃金歲月給台灣的英國宣教師 鄭正人╱8
推薦序 上帝臨在原住民話語中 高天惠╱10
推薦序 激盪出更美好的異象 樂歌安╱13
推薦序 排灣族人永遠的家人 田天財╱16
推薦序 他是道道地地的排灣族人 塔卡納夫˙璟榕╱18
推薦序 少為人知的珍貴史實 許��╱20
推薦序 語言˙翻譯˙宣教:向跨文化學者懷約翰致敬 鄭仰恩╱25
推薦序 跨族群與文化的活橋梁 童春發╱31
序章 劍橋那把原住民禮���╱33
第一��� 隨牧師父親事奉遷徒╱37
第二��� 前進亞洲的軍旅生涯╱47
第三章 福爾摩沙的呼聲╱55
第四章 初見台灣╱63
第五章 投入排灣族宣教╱75
進入山林的宣教先驅╱81
第六章 學排灣話從「頭」開始╱99
第七章 羅馬字vs注音符號之役――聖詩翻譯╱111
第八章 耕耘生命的靈糧――聖經翻譯╱125
第九章 部落行腳╱137
第十章 舉家來台服事╱165
宣教師的矛盾――1961年懷約翰筆述╱177
第十一章 忙碌的山居生活――代理玉山神學書院院長╱187
第十二章 十九年事奉的里程碑――新約聖經出版╱197
第十三章 回到英國重新開始╱211
第十四章 十六年後的重逢――翻譯舊約聖經╱221
宣教師的孩子們╱233
第十五章 與台灣聯繫半世紀的情感╱247
▇ 他們眼中的懷約翰╱255
後記 看見主愛的溫暖與光芒 蔡依珊╱267
跋 沒有道理不介紹這位約翰讓台灣人認識 方嵐亭╱275
附錄 懷約翰之所見所思╱281

※ 懷約翰牧師(Revd John Whitehorn,1925年10月7日~)  

 首頁Home/ 本土信徒總檔 / 教會史話總 / 宣教師人物總檔 / 外國神父修女列傳 / 日人列傳總檔 / 原住民信徒 /  諸家論述